OPPok.inddLuty 2011 „Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%”

Stowarzyszenie „Stricte” bierze udział w akcji „Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%”, której celem jest rozpropagowanie wśród mieszkańców Szczecina informacji o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


 Listopad 2010 „Wybrane techniki projekcyjne w diagnozie dziecka”

Szkolenie przeznaczone było dla psychologów, pedagogów, doradców psychospołecznych oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku tychże studiów. Zajęcia prowadził biegły sądowy psycholog, psychoterapeuta Błażej Karwat.


Sierpień – grudzień 2010 „Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół”

Warsztaty odbyły się w trzech grupach wiekowych: V –VI klasy szkół podstawowych, I-III gimnazjum oraz I-III szkoły średnie.


Sierpień 2010  „Plaża Szczecin ”Floating Trippin – I edycja Floating Trippin’ Festival 2010”

Realizacja projektu zleconego przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Szczecinie pt. „Plaża Szczecin ”Floating Trippin – I edycja Floating Trippin’ Festival 2010”. Podczas festiwalu zaprezentowano twórczość wykonawców z kręgu muzyki blues, rock, funk i jazz oraz lokalnej sceny DJ łączącej różne gatunki muzyczne. Promowano również aktywny wypoczynek nad wodą. Formuła Festiwalu stwarzała okazję do dyskusji, spotkań i wymiany doświadczeń wśród młodych wykonawców muzyki rozrywkowej.


Maj – czerwiec 2010 –  Diagnoza środowiska rodzinnego

Przeprowadzono warsztaty dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pedagogów rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych i innych osób, dla których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu diagnozy środowiska rodzinnego.


Kwiecień 2010 –  Oficjalne otwarcie siedziby Stowarzyszenia

Zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne oficjalnie inaugurujące działalność Stowarzyszenia w nowej siedzibie przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie.


Marzec – czerwiec 2010 – Cykl otwartych spotkań wykładowych „Od Każdego dla Wszystkich”

Spotkania miały charakter otwartych wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. W ramach spotkań omawiane były różne aspekty życia społecznego.


Marzec – czerwiec 2010 – Spotkania z filmem dokumentalnym

Zorganizowaliśmy cykl spotkań z filmem dokumentalnym – poświęconych bieżącym problemom społecznym. Spotkania miały charakter otwarty i bezpłatny.


Marzec – maj 2010 –  „Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomani skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin”

Druga edycja projektu, w ramach którego przeprowadzono szereg szkoleń prowadzonych przez psychologa oraz aktora i muzyka z zakresu szeroko rozumianej pomocy osobom używającym narkotyków, rodzin osób uzależnionych.


Marzec – czerwiec 2010 – Projekt profilaktyki uzależnień „Ciesz się słońcem”

Realizowaliśmy wspólnie z Komendą miejską Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskim Oddziałem Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Szczecinie projekt profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży pn. „Ciesz się słońcem”. Projekt skierowany był do wychowanków szczecińskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Marzec 2010 – uruchomiliśmy profil Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook


W 2010 roku otworzyliśmy Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego

Przyjmują psycholodzy i psychoterapeuci różnych ujęć terapeutycznych. Dyrektorem Centrum jest psycholog, psychoterapeuta Błażej Karwat, drugim psychologiem, psychoterapeutą jest Andrzej Siekierzycki, a terapeutami są Kamila Kasperowicz, Sylwia Siekierzycka oraz Katarzyna Duda.


Sierpień 2009 – „Stanowczo, łagodnie, bez lęku – w zgodzie ze sobą i innymi”

Przeprowadzono trzydniowy warsztat asertywności w ramach Akademii Rozwoju.


Luty 2007 – marzec 2008 – Realizacja projektu Akademii Rozwoju

Przeprowadzono kurs na temat: Zagadnienia pomocy psychologicznej.Zajęcia w ilości 100 godzin zrealizowano na terenie Politechniki Szczecińskiej. Prowadził je psycholog i socjolog w formie prelekcji, warsztatów i treningów psychologicznych.


Wrzesień – grudzień 2007 – Realizacja projektu profilaktyki uzależnień „Być albo nie być”

Projekt zrealizowano w wybranych szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Szczecina, w środkach komunikacji miejskiej oraz w Centrum Handlowym Galaxy. W ramach projektu przeprowadzono również badania na temat diagnozy używania substancji psychoaktywnych, prelekcje dla uczniów i rodziców, wykłady i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i pedagogów. Wnioski z badań do ściągnięcia w dziale Materiały.


Grudzień 2006 – marzec 2007 – Szkolenie dla rady pedagogicznej Gimnazjum w Mieszkowicach

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach. Poprowadzono szkolenia, nt.: Elementy prawa dla pedagogów; Psychologiczne i społeczne zagrożenia rozwoju dziecka; Środki psychoaktywne.


Grudzień 2003 – „Psychospołeczne aspekty epidemii HIV. Szkolenie dla pielęgniarek”

Prowadził mgr socjologii Błażej Karwat. Szkolenie dla pielęgniarek Kliniki Kardiologii PAM, które odbyło się w ww. klinice.


Październik 2003 – „Agresja i przemoc w środowisku szkolnym”

Prowadził mgr socjologii Błażej Karwat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, X Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie


Czerwiec 2003 – „Praktyczne stosowanie prawa”

Prowadziła mgr prawa Marta Adranowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie


Kwiecień 2003 – „Komunikacja interpersonalna. Szkolenie dla nauczycieli”

Prowadził mgr socjologii Błażej Karwat

VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie.


Wrzesień 2001; Październik 2002; Sierpień 2003 – „Psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS. Szkolenie dla lekarzy stażystów”

Prowadził mgr socjologii Błażej Karwat – Zorganizowane we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Nefrologii PAM.


Październik 2001 – „Kształtowanie umiejętności społecznych i praca w środowiskach dysfunkcyjnych. Szkolenie dla wolontariuszy”

Sponsor: Fundacja im. Stefana Batorego, Konkurs „Szklarnia”, Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Zajęcia prowadzili: mgr prawa, pedagogiki Bożena Bojczewska, kurator sądowy Błażej Karwat, mgr psychologii Barbara Stawarz, mgr socjologii Anna Wiśniewska, mgr Socjologii Agnieszka Michalska.

Szkolenie dla wolontariuszy odbyło się w Ośrodku Pomocy Rodzinie „ERKA” przy ulicy Kolumba. Zajęcia prowadzili: psycholog, socjologowie, prawnik, pedagog, kurator sądowy. Zajęcia miały charakter: konwersatorium, wykładów, treningów i warsztatów.


Wrzesień 2001 – wrzesień 2002 – Zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie

Pogadanki i warsztaty zakresu asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzależnień.


Maj 1998 – Sesja wykładowa w Szkole Podstawowej Nr 22 w Szczecinie, ul. Zofii Nałkowskiej 33

Podczas sesji omawiano zagadnienia takie jak: zanieczyszczenia środowiska naturalnego, problem nadużywania środków psychoaktywnych, nikotynizm i alkoholizm, sytuacja epidemiologiczną oraz zagadnienia profilaktyki zakażeń HIV, ochronę praw zwierząt, zjawisko stresu w szkole. Zajęcia prowadzili specjaliści określonych dziedzin nauki. Całość zorganizowano przy współpracy z VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie (Pani mgr Ewa Jurkowska) i Kliniką Chorób Zakaźnych PAM.


2003 – 2005 – Funkcjonowanie Poradni Psychospołecznej i Prawnej

Bezpłatnych porad udzielał kurator sądowy, pedagog, prawnik, socjolog.


15,16 listopad 2003 – Regionalne Seminarium Organizacji Pozarządowych „Współczesne problemy poradnictwa”

Seminarium odbyło się w Hotelu Orbis Neptun, Szczecin. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele policji, sądu, organizacji pozarządowych, poradni pedagogiczno-psychologicznych, pedagodzy szkół średnich i ponadpodstawowych.

Sponsorzy: Urząd Miejski w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Hotel Orbis Neptun, Drukarnia Jacka Plewni, Am-Best Xema Sp. z o.o.


2001 – 2003 – Program profilaktyczny dla uczniów „Edukacja Ponad Program”

Został zrealizowany w Zespole Szkół Łączności: Liceum Zawodowe, Techniku Łączności i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W programie uwagę zwrócono głownie na: profilaktykę uzależnienia narkotykowego, alkoholowego, internetowego, profilaktykę zachowań seksualnych, aspekty akceptacji i tolerancji, różnorodności społecznej, rasizmu, problemu współuzależnienia, asertywności. W miesiącu w szkole przeprowadzono dziesięć godzin zajęć lekcyjnych, połączone z sondażem zażywania środków psychoaktywnych przez uczniów.


Maj 2002 – Projekt Kulturalny „MONADA czyli striptiz umysłu”

Projekt zrealizowano na scenie Malarni Teatru Współczesnego w Szczecinie. Było to widowisko sceniczne, łączące taniec, muzykę, poezję i prezentację slajdów o tematyce erotycznej. Dotyczyło relacji między płciami. Było poprzedzone wernisażem prac plastycznych na dziedzińcu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zrealizowany został we współpracy z Teatrem Współczesnym i Radą Osiedla „Stare Miasto”.


Maj – Grudzień 2001 – Realizacja Projektu „Otwarte Spotkania Kobiet”

Dofinansowany przez Konkurs Małych Grantów Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych w Warszawie. W ramach Projektu do końca 2001 roku odbyło się kilkadziesiąt spotkań ze specjalistami różnych dziedzin: socjologami, psychologami, lekarzem ginekologii i psychiatrii, kuratorem sądowym, pracownikiem Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia ‘Monar’, wieczorki poetyckie i spotkania o charakterze rekreacyjnym. Przy okazji realizacji Projektu współpracowaliśmy z różnorodnymi instytucjami, a projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestniczek, jak również masmediów.


Maj 2000 – Wydanie biuletynu pt. „Człowiek a środowisko”

Z własnych środków finansowych wydano Biuletyn Popularno-Naukowy pt.: „Człowiek a środowisko”. Biuletyn wydano w nakładzie 50 egzemplarzy. Autorami artykułów byli studenci filozofii, socjologii oraz słuchacze Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Szczecinie. W publikacji tej poruszono m.in. problematykę: śmierci w aspekcie psychologicznym i opieki paliatywnej, reklam telewizyjnych z socjotechnicznego punktu widzenia, homoseksualności jako zjawiska społecznego, freudyzmu i historii filozofii.


1999 – 2000 – Spotkania z poezją studencką

Był to cykl spotkań (odczytów i wieczorków poetyckich) organizowany w różnych miejscach (głównie w Piwnicy Teatru „KANA”), co było skutkiem braku stałego lokalu.


1998 – 1999 – Dyskusyjna Grupa Studentów

Omawiano problemy niedostosowania społecznego, propozycje tworzenia programów oświatowych, projektów badawczych i wydawniczych, strategie szerzenia kultury popularnej i inne.


1998 – 1999 – Porady z zakresu problematyki HIV/AIDS

Organizowano nieodpłatne pogadanki oraz porady z zakresu problematyki HIV/AIDS w szkołach podstawowych i średnich.


Maj 1998  – Stowarzyszenie nasze funkcjonowało jako Nieformalna Grupa Studentów „Stricte”

Spotkania grupy studenckiej miały miejsce na terenie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Celem ich było przedyskutowanie różnorodnych propozycji wprowadzania zmian w społeczności lokalnych. Omawiano problemy społeczne, propozycje ich rozwiązywania oraz projekty badawcze. W spotkaniach tych uczestniczyli studenci socjologii, pracy socjalnej i pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.


STRIKCIORR (2)

Dodaj komentarz